Al Adeed al Shaqab

(ANSATA HALIM SHAH × Sundar Alisayyah)

1995 Grey Stallion

Pedigree

ANSATA HALIM SHAH *ANSATA IBN HALIMA++ NAZEER MANSOUR
BINT SAMIHA
HALIMA SHEIKH EL ARAB
RAGIA
ANSATA ROSETTA Ansata Shah Zaman *Morafic
*ANSATA BINT MABROUKA
Ansata Bint Bukra NAZEER
BUKRA
Sundar Alisayyah RUMINAJA ALI SHAIKH AL BADI *Morafic
*BINT MAISA EL SAGHIRA++
BINT MAGIDAA *KHOFO++
*MAGIDAA
*Imperial Sayyah Kayed Morafic
KAYDAHOM
*Malekat El Gamal WASEEM
NAGDIA